Skladování komponentů

Podmínky skladování komponentů

Podmínky skladování jednotlivých obuvnických komponent jsou uvedeny v informačních listech

Při dodržení výše uvedených podmínek skladování komponent lze uplatnit právo z vadného plnění dle Občanského zákoníku (č.89/2012Sb.)

Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění:

  1. Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění neprodleně poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (zjevné vady).
  2. Jedná-li se o skrytou vadu musí být vada Prodávajícímu oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Po marném uplynutí této lhůty se právo z vady zboží u Prodávajícího promlčuje.
  3. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Reference